poniedziałek, 3 września 2012

Wezwanie do zapłaty - konieczność czy możliwość przed wystąpieniem na drogę sądową.

       Wezwanie do zapłaty należy odebrać jako wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia dłużnika wobec wierzyciela. Jaka jest idea takiej formalności czy też pisma - w mojej ocenie idea wysłania lub wręczenia wezwania do zapłaty ma wykluczyć konieczność angażowania Sądów do rozwiązywania problemów to po pierwsze oraz umożliwić polubowne rozwiązanie problemu. Bez wątpienia wyjście drugie jest ważniejsze niż pierwsze z oczywistego faktu, że jest tańsze i szybsze.

W przypadku kiedy jednak brak dobrej woli lub możliwości ugodowego rozwiązania sprawy wysłane wezwanie do zapłaty daje wierzycielowi zabezpieczenie w przypadku podnoszonej przed Sądem kwestii chęci polubownego rozwiązania problemu przez dłużnika. Wierzyciel w łatwy sposób może wykazać i udowodnić, że chciał sprawę rozwiązać polubownie bez konieczności narażania się na dodatkowe koszty.

W przypadku przedsiębiorców mowa jest o tym, iż wezwanie do zapłaty jest niezbędnym elementem czynności przedsądowych.

Kodeks postępowania cywilnego:

Art. 47912.  § 1. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.
§ 2. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.
§ 3.  W razie niezłożenia odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą, stosuje się przepis art. 130.
§ 4. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności wymienionych w § 2 przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.

W przypadku braku załączonego wezwania do zapłaty i otrzymaniu nakazu zapłaty w trybie nakazowym lub upominawczym możemy złożyć sprzeciw lub zarzuty. 
"Od 1 lipca 2009 r. w wyniku uchylenia przez ustawodawcę art. 4798a k.p.c. skutki wadliwości pism procesowych regulować będą art. 494 par. 1 k.p.c. - w postępowaniu nakazowym i art. 504 par. 1 k.p.c. - w postępowaniu upominawczym. Powyższe przepisy przewidują, że jeżeli pozwany w tych postępowaniach wniósł zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty, które nie zachowują warunków formalnych i nie mogą przez to otrzymać prawidłowego biegu, pisma te podlegają odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji, dopiero gdy pozwany nie usunie braków."

Pełny zapis wyroku Trybunału Konstytucyjnego znajdziemy tutaj: 


Dodatkowo możemy wnosić o obciążenie powoda kosztami sądowymi postępowania sądowego z racji iż wytoczenie powództwa było bezzasadne w przypadku braku wysłania przez powoda wezwania do dobrowolnego wezwania do zapłaty.

Od strony praktycznej to w październiku obecnego roku będę miał możliwość przedstawić swoje racje w analogicznej sytuacji przed Sądem i jestem bardzo ciekawy jak sprawa się potoczy. Sprawa jest o tyle ciekawa, że w przypadku logicznego jej zakończenia to jest odrzucenia pozwu przez Sąd przedawnieniu ulegnie pewna część roszczenia. Dlatego też zakładam, że powód nie wysyłał wezwania do zapłaty ponieważ miał świadomość, iż roszczenie się przedawni, a tak liczył na milczącą akceptację nakazu zapłaty w trybie upominawczym. Będzie to bardzo cenne doświadczenie.

Krzysztof Stosio

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz