piątek, 10 sierpnia 2012

Planet Sport Sp. z o.o. - przeniesienie odpowiedzialności za długi na Zarząd spółki

       Pierwszy raz mam sytuację w której jestem zmuszony przenieść odpowiedzialność za długi to jest moją należność na Zarząd spółki z o.o. . W związku z faktem, iż wyczerpałem wszystkie możliwe drogi dochodzenia swojej należności z majątku spółki i wobec braku wskazania przez Zarząd majątku z którego mógłbym zaspokoić swoją wierzytelność postąpiłem jak poniżej. 
 

Korzystając z prawa jakie daje Kodeks Spółek Handlowych w artykule 299 to jest:

Art. 299. § 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu. 

Moim zdaniem §2 nie ma miejsca w tym przypadku, więc moje prawo do dochodzenia swojej wierzytelności od Zarządu jest w pełni zasadne.
W dniu wczorajszym wysłałem wezwanie do dobrowolnej zapłaty z terminem zapłaty 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, po tym czasie składam w trybie pilnym wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Poniżej treść pisma jakie złożyłem. W przypadku potrzeby wyjaśnienia jakiejś części lub wątpliwości proszę śmiało pisać.


Ważne uzasadnienia:

"Sąd Najwyższy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 1993 r., III CZP 116/93, opubl.: OSNC 1994, poz. 35), wyraził pogląd, iż w razie bezskuteczności egzekucji, prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu tej spółki na podstawie art. 788 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto Sąd przyjął, że wierzyciel powołujący się na bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce nie może pozwać członka zarządu na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych bez uprzedniego uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. W tym drugim przypadku coraz częściej pojawiają się bardziej liberalne poglądy.
Przykładowo: Sąd Najwyższy uznał (wyrok z dnia 26 czerwca 2003 r., VCKN 416/01, opubl.: OSNC 2004, Nr 7-8, poz. 129), że ustalenie przewidzianej w art. 299 Kodeksu spółek handlowych przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego członków zarządu."

Źródło:

http://www.rowniwpracy.gov.pl/50/prawo/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-cz-ii.html

Krzysztof Stosio

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz