wtorek, 10 stycznia 2012

Wezwanie do zapłaty.

        Zanim sprawa trafi do Sądu musimy wykorzystać drogę polubownego rozwiązania sprawy. Najlepszą formą jest wysłanie (koniecznie listem poleconym i najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub wręczenie wezwania do zapłaty (wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia).


        Wezwanie takie musi zawierać bez wątpienia dane stron sporu, datę oraz miejscowość (tutaj w przypadku wysyłki liczy się data stempla, a w przypadku złożenia osobistego data złożenia), nagłówek "WEZWANIE" lub "OSTATECZNE WEZWANIE" itp oraz najważniejszą część czyli do czego wzywamy drugą stronę.

Jedno lub dwa zdania należy poświęcić na wskazaniu przyczyny dlaczego wzywamy drugą stronę do zapłaty. I tak w przypadku nieuznanej, a naszym zdaniem zasadnej reklamacji lub niezgodności towaru z umową wskazujemy datę zakup, numer paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zasadności roszczeń wobec drugiej strony, datę zgłoszenia reklamacji/niezgodności towaru z umową oraz datę otrzymania odpowiedzi odmownej. W przypadku usług analogicznie podstawą będzie nienależycie wykonana usługa lub całkowity brak wykonania usługi, niezbędne będzie powołanie się na umowę najlepiej zawartą w formie pisemnej, na rachunek/fakturę lub też paragon (dla przykładu usługa remontowa mieszkania, wymiany okien, malowanie, wymiana drzwi, kafelki, usługi bankowe, usługi pocztowe itp).

Po przedstawieniu dlaczego kierujemy roszczenia wobec drugiej strony przedstawiamy kwotę sporu o której zaspokojenie wzywamy. Najpierw wskazujemy całą kwotę sporu, następnie należy krótko uzasadnić, co składa się na w/w kwotę, można dołączyć ksera dowodów potwierdzających w/w kwotę.

Następnie wskazujemy konto bankowe na które oczekujemy zapłaty oraz wyznaczamy termin na zapłatę od dnia otrzymania wezwania. Ja standardowo przyjmuję od 7 do 30 dni. Dłużej mija się z celem.

Podstawą prawną na jaką najczęściej się powołuję jest art. 471 kc. Należy wskazać, że w przypadku braku dobrowolnej zapłaty będziemy dochodzić roszczeń przed sądem na drodze postępowania cywilnego.

Ważną kwestią jest to, że nieodebranie takiego wezwania nie wstrzymuje biegu sprawy,  wezwanie jest uznane za doręczene poprzez dwukrotne awizowanie i nie podjęcie w terminie.

Jeżeli druga strona uzna w całości roszczenie i je dobrowolnie zapłaci sprawa jest zamknięta. Jeżeli ustosunkuje się i poda swoje argumenty, należy odnieść się do nich i dać jeszcze jedną szansę, jeżeli argumenty nas nie przekonały na dobrowolną zapłatę. W przypadku jej braku pozostaje tylko spór w Sądzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz