poniedziałek, 2 stycznia 2012

Ustalanie co jest szkodą w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania.

        Zacznę od opisu jak szacuję szkodę w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania. Jak wskazywałem wcześniej drobiazgowość wyceny szkody zależy od nas samych i posiadanej przez nas wiedzy, a także od argumentów jakich używamy i jakie mamy po swojej stronie w przypadku wskazywania danych wartości ekonomicznych w wezwaniu.
        Poniżej opisana sytuacja opiera się na moich założeniach, że druga stronie nie jest zainteresowana rozwiązaniem problemu. Problemem jaki omówię w tym tekście będzie przytaczana wcześniej reklamacja obuwia, która jest w pełni zasadna.
        Bez wątpienia aby zgłosić reklamację lub niezgodność towaru z umową należy  wykonać następujące czynności:
1) wykonać fotografie danego towaru i jego wady (można nawet komórką, aby mieć dowód, że dany stan faktyczny podnoszony wobec sprzedawcy miał miejsce, zdjęcia można zgrać na komputer i jeżeli będą potrzebne wywołać)
2) napisać na piśmie co zgłaszamy i czego oczekujemy oraz wskazać podstawę prawną do roszczeń (czasami sprzedawcy dają formularze należy je także wypełnić, ale dopilnować aby przyjęto także nasze pismo, a także abyśmy posiadali kopie tego co złożyliśmy),
3) udać się do sprzedawcy z wadliwym towarem i pismem z pkt 1 lub spakować i wysłać wadliwy towar za pośrednictwem PocztyPolskiej SA do sprzedawcy do powyższego dołączyć pismo z pkt 1,
4) odczekać 14 dni od momentu otrzymania wadliwego towaru przez sprzedawcę, jeżeli wysłaliśmy towar pocztą, odczekać dodatkowe kilka dni, bo sprzedawca także ma prawo wysłać odpowiedź pocztą w tym przypadku liczy się data stempla pocztoweg nadania odpowiedzi przez sprzedawcę,
5) jeżeli niezgodność lub reklamacja jest zasadna wg sprzedawcy, otrzymujemy naprawiony towar, wymieniony towar na nowy lub ewentualnie zwrot gotówki.

        Powyższy schemat teoretycznie rozwiązuje problem reklamacji/niezgdoności towaru z umową i sprawa wydaje się być zamknięta.

Czym jest szkoda w takim przypadku pomijając sam reklamowany towar lub podnoszoną niezgodność z towarem? Bez wątpienia tym:

1) koszty dojazdu samochodem prywatnym, taksówką, autobusem itp do sklepu, na pocztę,
2) koszty wydruku pisma oraz koszty papieru na którym wydrukowano pisma,
3) koszty zapakowania w przypadku wysyłki,
4) koszty wysyłki,
5) koszty wywołania zdjęć jeżeli zaszła potrzeba dochodzenia swoich praw przed sądem,
6) koszty dojazdu jw ale do sądu przy składaniu pozwu,
7) koszty wydruku pozwu oraz koszty papieru na którym wydrukowano pozew,
8) koszty opłaty od pozwu ( w przypadku kwoty sporu do 10000zł możemy koszty kształtują się następująco zarazem przy takiego rodzaju sprawach można wystąpić z pozwem w uproszczonej formie i wnosić o wydanie nakazu zapłaty w większości przypadków odbywa się to bez udziału stron i bez stawiennictwa w sądzie).
Art. 28. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
  1)   do 2.000 złotych - 30 złotych;
  2)   ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
  3)   ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
  4)   ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

W przypadku kiedy sprawa trafia do sądu, można zlecić reprezentację zawodowego przedstawicielowi, wtedy dojdą jeszcze dodatkowe koszty jak koszty zastępstwa procesowego.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.
Sąd może przyznać wyższe opłaty niż te podane powyżej zwłaszcza jeżeli sprawa jest zawiła jednak nie mogą one przekraczać sześciokrotności stawki minimalnej. 
Generalnie wysokość opłaty za zastępstwo zależy od umówienia się stron.


Taki wariant zawiera praktycznie całą gamę kosztów, w zasadzie można do powyższego jeszcze dodać opinię rzeczoznawcy lub biegłego sądowego, ja osobiście nie byłem zmuszony w sporach z przedsiębiorcami szukać pomocy w takich instytucjach.
Wszystkie w/w części składowe w przypadku spotkania się w Sądzie składają się na szkodę. O ile koszty sądowe są ponoszone w momencie składania pozwu, o tyle pozostałe koszty są następstwem działań związanych z procedurą reklamacyjną i należy je skrupulatnie dokumentować.

W następnym poście opiszę sposoby wyceny szkody, a tym samym wysokości odszkodowania w/w pozycji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz