sobota, 14 stycznia 2012

Spór - Bank Polska Kasa Opieki S.A.

        Opiszę najnowszy spór jaki powstał w moim codziennym życiu, a jest wynikiem związania się z w/w bankiem umową kredytową. Wielkość kwoty kredytu spełnia przesłanki kredytu konsumenckiego to znaczy, że jest niższa niż 80000,00 zł. 
W przypadku kiedy konsument zawiera umowę z bankiem i kwota oraz sam kredyt spełnia warunki niżej wskazanej ustawy, a w szczególności Art. 3, to konsument ma szczególne zagwarantowane przez prawo warunki dotyczące spłaty kredytu, czy też jego nadpłaty.


Wszyscy wiemy, że kredyty zaciąga się łatwo, a nie zawsze łatwo się je spłaca, a tymbardziej nadpłaca. Ustawodawca przewidział jeszcze (okres przed zmianami, które nastąpiły obecnie) pewne obwarowania chroniące konsumentów w przypadku gdyby konsument zechciał nadpłacić lub spłacić kredyt konsumencki wcześniej.
Jest to jasno i prezycyjnie określone w przywoływanej Ustawie:

Art. 8. 1. Konsument jest uprawniony do spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Termin dokonania spłaty powinien odpowiadać terminom wnoszenia rat określonym w umowie.
1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, konsument jest obowiązany poinformować kredytodawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu najpóźniej w terminie 3 dni przed jej dokonaniem.
2. Jeżeli konsument spłaca kredyt przed terminem, wówczas w przypadku:
1) kredytu oprocentowanego - nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu,
2) kredytu nieoprocentowanego - konsument ma prawo do zmniejszenia zapłaconych kredytodawcy prowizji i opłat proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas korzystania z kredytu.
3. Za wcześniejszą spłatę kredytu kredytodawca nie może zastrzec prowizji.
4. Kredytodawca obowiązany jest rozliczyć się z konsumentem w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty kredytu.

Powyższe zapisy wskazują jednoznacznie, co należy zrobić aby móc nadpłacić lub spłacić wcześniej:
  1. Złożyć wniosek w formie papierowej w placówce Banku lub też ewentualnie wysłać wniosek Pocztą Polską S.A., niezależnie od sposobu wyboru formy konsumentcimuszą wykonać czynność tak aby wniosek trafił do pozwanej najpóźniej na 3 dni przed terminem wnoszenia rat określonym w umowie.
  2. Po otrzymaniu wniosku Bank dokonuje w/w czynności poprzez nadpłatę kredytu bez skracania czasu trwania umowy o kwotę wskazaną we wniosku i koryguje ratę kredytu do właściwej wartości odpowiadającej aktualnej wysokości kredytu konsumenckiego.
 W przypadku jednak tytułowego Banku w umowie którą podpisaliśmy został zawarty zapis w § 13: 


Wcześniejsza spłata części kredytu może spowodować:
1) zmianę wysokości rat i skrócenie okresu kredytowania albo
2) zmianę wysokości rat przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania albo
3) zachowanie dotychczasowej wysokości rat i skrócenie okresu kredytowania.
W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 1, Bank sporządza stosowny aneks do umowy oraz określa nową wysokość opłat.   


W związku z powyższym Bank na nasze wnioski z adnotacją, że nie wyrażamy zgody na podpisywanie aneksu oraz obciążanie nas kwotą 50,00 zł za każdy aneks odpisał: 

- pismo z dnia 8.11.2011 r. „informujemy, że częściowa spłata kredytu wymaga sporządzenia aneksu. Opłata za zmianę warunków umowy zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych wynosi 50,00 zł”,
- pismo z dnia 3.01.2012 r. „to zgodnie z umową, którą Państwo zaakceptowali konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy i uiszczenie, opłaty w wysokości 50,00 zł, związanej z przygotowaniem przez bank aneksu.

Bank pomimo przyjęcia do wiadomości w trzech pismach oraz podczas osobistego spotkania z Dyrektor II Oddziału w Koszalinie, że zapis §13 w/w jest niezgodny z prawem i jest to także klauzula niedozwolona, a zarazem narusza zapisy postanowienia „Ustawy o kredycie konsumenckim” Art. 8.1, 8.2 oraz 8.3. oraz, że zapisy niedozwolone w umowach z konsumentem mają jedną cechę wspólną nie rodzą żadnych obowiązków wobec konsumentów.

Podnoszone przez nas argumenty zostały także jednoznacznie przedstawione i omówione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - „RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH„ napisanym i opublikowanym w maju 2008 roku.

Raport jest dostępny na stronie www:


a adres www z którego można odczytać w/w cały raport to:


W korespondencji z Bankiem wskazaliśmy w/w raport, a także załączyliśmy strony, które omawiały poruszany problem. Urząd opisał analogiczną sytuację w punkcie 27 swojego raportu na stronach na stronach 32 oraz 33:

 
27. Pobieranie prowizji za sporządzenie aneksu do umowy przy wcześniejszej spłacie kredytu
Jak wynika z analizy wzorców umownych, niektóre banki zastrzegają sobie prawo do pobierania prowizji z tytułu aneksu do umowy. Niekiedy, opłaty takie pobierane były również w przypadku sporządzania aneksu w związku z wcześniejszą spłatą kredytu w wysokości do 80 tys. złotych, a więc kredytu konsumenckiego. Postanowienia te (w odniesieniu do tych umów kredytu hipotecznego, które podlegają ustawie o kredycie konsumenckim) – z uwagi na konieczność dokonania przez konsumentów opłaty z tytułu aneksu do umowy lub zmiany harmonogramu spłat – są sprzeczne z art. 8 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim. Powyższa ocena jest uzasadniona, gdyż wprowadzanie takich regulacji należy ocenić jako próbę obejścia prawa, a opłatę za aneks do umowy lub zmianę harmonogramu spłat jako faktyczną prowizję z tytułu spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem, co jest niedopuszczalne w świetle art. 8 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim, który przewiduje, że za wcześniejszą spłatę kredytu kredytodawca nie może zastrzec prowizji.
Opłaty takie w omawianym wypadku mogą mieć istotny wpływ na decyzję, co do wcześniejszej spłaty kredytu, a więc skorzystania przez konsumenta z zagwarantowanego mu ustawowo prawa. Często wręcz czynią wcześniejszą spłatę kredytu nieopłacalną pod względem ekonomicznym, tym samym uniemożliwiając jej dokonanie racjonalnie działającemu konsumentowi.
Na skutek wystąpień Prezesa Urzędu, większość banków które pobierały opłaty za sporządzenie aneksu do umowy w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego, zmieniła swoje wzorce, dostosowując się do wymagań ustawy o kredycie konsumenckim. Wobec jednego banku planowane są natomiast dalsze działania.
Przykład:
Kredytobiorca może dokonać przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części (…). Skrócenie okresu kredytowania jest możliwe tylko na wniosek Kredytobiorcy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.”
Wprowadzenie zmian do umowy kredytowej na wniosek Klienta, wyrażenie zgody na inne zobowiązanie Klienta, sporządzenie nowego planu spłaty na wniosek Klienta itp.: od 100 zł.” „


Podsumowując oczekujemy aby Bank wywiązywał się z zawartej umowy zgodnie z obowiązującym prawem, to jest aby wniosek złożony na 3 dni przed terminem raty był jednym z dwóch wymogów formalnych jaki  musimy uczynić w przypadku chęci nadpłaty. Drugim wymogiem jest oczywiście zapewnienie środków pieniężnych na rachunku bankowym. Niedopuszczalne jest także pobieranie prowizji oraz zmuszanie do podpisywania aneksu.

Nie może być jednak tak, że Bank zmusza  do podpisywania aneksu, co rodzi dodatkowe koszty, bo przecież musimy ponownie przyjechać do banku aby podpisać aneks, a tym bardziej nie może być tak, że Bank nalicza opłaty za sam aneks. Powyższe czynności są niezgodne z prawem.


W związku z faktem, iż sam Bank nie był zainteresowany rozwiązaniem problemu, a przy  trzykrotnej nadpłacie kredytu konsumenckiego ponieśliśmy cały szereg dodatkowych kosztów nie licząc samej opłaty za aneks złożyliśmy 12 stycznia 2012 roku pozew do Sądu w Koszalinie. O dalszym przebiegu i rozwoju sprawy będę pisał na blogu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz