wtorek, 27 grudnia 2011

Prawa konsumenta.

        Ważnym argumentem, który będzie w posiadaniu każdego konsumenta (osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej lub kupującej towar na własny prywatny użytek) w przypadku sporu ze sprzedawcą, który jest przedsiębiorcą jest "Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.)".  Źródło - Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
         Ustawa ta wskazuje cały szereg czynności i praw, a zarazem obowiązków po stronie zarówno konsumenta jak i sprzedawcy będącego przedsiębiorcą. Z mojego punktu widzenia najważniejszym jest zapis w "Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia."
        
        Powyższa treść jednoznacznie wskazuje, iż mamy prawo w przypadku zasadnego podnoszenia niezgodności towaru z umową do zwrotu kosztów dostarczenia danego przedmiotu. Na przykładzie obuwia, mamy prawo do zwrotu kosztów dojazdu jeżeli takie wystąpiły do sprzedawcy lub też do zwrotu kosztów wysyłki paczką pocztową/listem/kurierem. 
         Jednakże jest jeden minus w/w zapisu, bo wg mamy tylko prawo do zwrotu kosztów dostarczenia towaru niezgodnego z umową. Nie jest nigdzie napisane, że sprzedawca ma nam zwrócić koszty odbioru naprawionego/wymienionego towaru, czy też odbioru gotówki oraz koszty związane z samym zakupem niezgodnego z umową towaru. Tutaj pomocny jest kodeks cywilny i wspomniany już Art. 471.
         Należy także pamiętać o terminach jakie wynikają z w/w ustawy aby zgłoszenie niezgodności towaru z umową było zasadne oraz aby sprzedawca będący przedsiębiorcą miał obowiązek ustosunkować się do podnoszonych roszczeń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz