wtorek, 27 grudnia 2011

Podstawa prawna do dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania.

        Kiedy już szkoda powstanie jak wskazałem w poprzednim poście mamy prawo dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia (lub jednego i drugiego) od sprawcy szkody. W przypadku kiedy zwykłe relacje ludzkie nie wystarczą i dochodzimy do momentu kiedy wysyłamy wezwanie lub składamy pozew do Sądu można powołać się na stosowne regulacje prawne zawarte w Kodeksie Cywilnym. Źródło -  Kodeks Cywilny
        Podstawową wyjścia w przypadku wyrządzenia szkody przez drugą stronę jest "Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Jest to najważniejsza kwestia w momencie kiedy znamy sprawcę szkody, bo wprost reguluje kogo należy wzywać do naprawienia szkody.
Dotyczy to każdego zdarzenia z wyjątkiem szkód w ruchu drogowym będących następstwem kolizji lub wypadku drogowego. Tutaj roszczenia kierujemy do ubezpieczyciela sprawcy.
Pozostałe zapisy w rozdziale VI kodeksu cywilnego to jest Czyny niedozwolone od Art. 416 do Art. 449 precyzują  zasady odpowiedzialności oraz formy naprawienia szkody.

       Inaczej ma się sprawa w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania, czy też niewykonania zobowiązania. Podstawą wyjścia jest "Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi."
Pozostałe zapisy z całego rozdziału VII dział II Skutki niewykonania zobowiązań.
         Powyższy przepisy można odnieść do sytuacji w przypadku zasadnych reklamacji usług lub nie niezgodności towarów z umową. Bez wątpienia w przypadku zasadności w/w czynności mamy sytuację jasną to jest dane zobowiązanie nie zostało wykonane należycie, lub też nie zostało wykonane wogóle.

          Moim zdaniem powyższy tekst jest podstawowym punktem wyjścia i dość jasno określa i wskazuje jakie mamy prawa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz